Skip navigation.
Home
czech   english

Provozní řád internetových stanic Knihovny BBB

příloha č. 4 Knihovního řádu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

 1. Internet je v Knihovně BBB zpřístupněn především jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům.

 2. Pro návštěvníky Knihovny BBB je přístup na internet (pro děti do 15 let výhradně v oddě­lení pro děti) umožněn vždy zdarma a to na dobu 15 minut, není-li poté další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit o dalších 15 minut

 3. Před zahájením činnosti se uživatelé prokazují pracovnici Knihovny BBB na příslušném pracovišti čtenářským průkazem nebo osobním dokladem.

 4. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.

 5. Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z Internetu.

 6. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků zabezpečení počítače a ochrany dat.

 7. Veškeré náklady, které vzniknou Knihovně BBB v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.

 8. Přístup na internet je možné předem rezervovat (osobně či telefonicky). Rezervování in­ternetu je vázáno na určitou dobu, nedodržením pozbývá rezervace platnost.

 9. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

 10. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními před­pisy ČR.

 11. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpi­sy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke ko­merčním účelům.

 12. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat základní etické normy.

 13. Knihovna BBB nenese žádnou odpovědnost za charakter, kvalitu, pravdivost a aktuálnost informací získaných z internetu ani za škody vzniklé jejich využitím.

 14. V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníky Knihovny BBB o pomoc a konzultaci.

 15. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.Tato příloha nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.