Skip navigation.
Home
czech   english

Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny

Příloha č. 1 Knihovního řádu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
 1. Obecně
  Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  V podmínkách knihovny se za osobní údaje považují identifikační a adresní údaje jejich uživatelů nebo údaje o výpůjčkách a dalších transakcích.

  Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, Knihovního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů. Pravdivé a ověřené údaje jsou zpracovány v automatizovaném knihovnickém systému a jsou chráněny hesly proti přístupu cizích osob. Získané osobní údaje se používají pouze pro komunikaci mezi knihovnou a uživatelem.

 2. Účel zpracování osobních údajů
  Knihovna shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje za účelem:
  1. ochrany knihovního fondu pořízeného z veřejných zdrojů a určeného k absenčnímu půjčování, zejména z důvodu mimosoudního nebo soudního vymáhání dokumentů, které uživatel nevrátil po uplynutí výpůjční lhůty;
  2. poskytování kvalitních služeb uživatelům
   mimo jiné tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených Knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá; povede přesnou evidenci o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách; bude provádět pravidelná hodnocení své činnosti a na základě získaných poznatků se bude snažit o její zefektivnění;
  3. naplnění povinností uložených knihovně zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon), zřizovací listinou knihovny a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 3. Rozsah zpracovaných osobních údajů
  Knihovna zpracovává osobní údaje svých uživatelů a u dětí také osobní údaje jejich zákonných zástupců v tomto rozsahu:
  1. Základní identifikační údaje:
   • jméno a příjmení,
   • adresa trvalého bydliště,
   • kontaktní adresa,
   • datum narození,
   • druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jimi uvedených identifikačních údajů,
   • údaje, které umožní zařadit uživatele do určité kategorie a tím stanovit výši registračního poplatku (žák, student, senior apod.).
   Pokud chce uživatel využívat služeb knihovny v plném rozsahu, je povinen uvést výše zmíněné identifikační údaje a umožnit jejich zpracování. Pokud uživatel nedá souhlas k jejich zpracováním, může využívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje prezenčně.
   Zpracované údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů České republiky je takovým dokladem občanský průkaz, u cizích státních příslušníků pas.
   Další údaje (pokud je uživatel uvede):
   • rodné číslo,
   • telefon, e-mail a obdobné,
   • akademické tituly.
  2. Základní identifikační údaje zákonného zástupce
   • pokud je uživatelem osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje.
  3. Údaje služební:
   • údaje o čtenářském průkazu (vydání, zrušení při ztrátě);
   • údaje o předmětu, místě a čase realizace či ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky nebo rezervace.
  4. Údaje účetní:
   • údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě a čase.

 4. Uchování a ochrana osobních údajů
  Knihovna uchovává osobní údaje:
  1. Na originálních písemnostech:
   • přihláška čtenáře,

   Tyto písemnosti jsou uchovány ve služebních prostorách knihovny. Přístup do těchto prostor je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních povinností stanovených v popisu práce.

  2. V počítačové databázi:
   Údaje uloženy v počítačové databázi se shodují s údaji na přihlášce čtenáře a zároveň dokumentují změny v těchto datech provedené.
   Počítačová databáze je uložena na vyhrazeném počítači a je chráněna systémem přístupových jmen, hesel a práv . Data uložená v databázi jsou chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

 5. Ukončení zpracování osobních údajů

  Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje knihovna zpracovává do doby, kdy s tím uživatel ústně či písemně vysloví nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou roků od vypršení platnosti jeho čtenářského průkazu a uživatel nemá vůči knihovně žádné závazky.
  Pokud uživatel požádá o ukončení zpracovaní svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, knihovna provede likvidaci osobních údajů, a to následujícím způsobem:
  • Skartace originálních písemností - přihlášky čtenářů a další dokumenty jsou fyzicky zlikvidovány.
  • Likvidace týchž záznamů v počítačové databázi - osobní data uživatelů jsou z databází vymazány; údaje o výpůjčkách jsou však uchovány anonymně pro statistické účely.
  • Osobní údaje uložené na bezpečnostních kopiích nelze likvidovat obdobně jako v počítačové databázi. Přístup k těmto kopiím je omezen pouze na zaměstnance knihovny.

 6. Povinnosti zaměstnanců
  Pracovník knihovny je povinen osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů a ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona.
  Pracovníkovi je přísně zakázáno pořizovat si kopie jakýchkoliv osobních údajů mimo rámec výše uvedeného postupu či jakákoli případná manipulace s nimi po skončení pracovního poměru.
  Dále je pracovník povinen vyhýbat se jakémukoli jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů uživatelů knihovny, a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům uživatelů knihovny.

 7. Závěrečné ustanovení

  V případě porušení povinností knihovny vzniká uživateli nárok na poskytnutí omluvy, opravy nebo doplnění údajů, popřípadě i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Porušení povinností ze strany zaměstnance se posuzuje jako velmi hrubé porušení pracovní kázně s právem zaměstnavatele nejen žádat náhradu případné škody, ale i ukončit jeho pracovní poměr. V případě, že jednání zaměstnance naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, zaměstnavatel má právo řešit tuto skutečnost prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.

Tato příloha KŘ nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.