Skip navigation.
Home
czech   english

Knihovní řád Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
I. Základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb


Čl. 1 Registrace uživatele a ochrana osobních údajů

Čl. 2 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Čl. 3 Pokyny pro využívání výpočetní techniky


III. Výpůjční řád


Čl. 1 Způsoby půjčování

Čl. 2 Rozhodnutí o půjčování

Čl. 3 Postupy při půjčování

Čl. 4 Výpůjční lhůty

Čl. 5 Obecná ustanovení o půjčování

Čl. 6 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

Čl. 7 Práva a povinnosti uživatelů v čítárně

Čl. 8 Meziknihovní služby

Čl. 9 Cirkulační služby

Čl.10 Reprografické a jiné kopírovací služby


IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu


Čl. 1 Ztráty a náhrady

Čl. 2 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Čl. 3 Náhrada všeobecných škod


V. Závěrečná ustanovení


Přílohy Knihovního řádu


I.


Základní ustanoveníČl. 1 Právní zakotvení

 1. V souladu se zřizovací listinou Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana - příspěvkové organizace a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ).
 2. Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Rovný přístup současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů v knihovně (např. nezaměstnaní, senioři apod.).
 3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 4. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
  1. vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
  2. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon),
  3. vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku,
  4. Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
  5. vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
  6. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
  7. Zákon č. 216/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
  8. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

 1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 12 KZ s univerzálním fondem a je součástí systému knihoven.
 2. Posláním Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana (dále jen Knihovna BBB) je poskytovat služby svým uživatelům absenčním a prezenčním půjčováním knih, časopisů a ostatních dokumentů, bibliograficko - informační služby poskytuje uživatelům v návaznosti na knihovní fond. Veškerou svou činností propaguje poznatky ze všech vědních oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá tím zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.
Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:
  1. výpůjční služby:
   • půjčování v budově knihovny (prezenční půjčování),
   • půjčování mimo budovu knihovny (absenční půjčování),
  2. meziknihovní služby:
   • meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,
   • mezinárodní meziknihovní služby,
  3. cirkulační služby (výměnné soubory pro knihovny),
  4. kopírovací služby,
  5. informační služby:
   • poradenská služba (informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny, faktografické informace)
   • přístup do bází dat,
   • přístup na internet,
   • konzultační služba,
  6. další služby:
   • vydávání publikací,
   • zveřejňování seznamů nových přírůstků knihovního fondu,
   • pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí,
   • pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,
   • vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.,
   • WWW stránky knihovny - knihovnabbb.cz
   • pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele,
   • vzdělávací programy.
 2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, 3 a 4.
 3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za kopírovací služby a za některé specializované služby.
 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.
 5. Knihovna poskytuje uživatelům přístup k internetu (viz příloha Provozní řád internetových stanic).
 6. Knihovna BBB poskytuje výše jmenované služby v půjčovnách, čítárně, specializovaných odděleních a pobočkách Knihovny BBB:
  • Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Velehradská 714, 686 01 Uh. Hradiště
  • Pobočka Mařatice, 1.máje 60, 686 05 Uh. Hradiště-Mařatice
  • Pobočka Štěpnice, Štěpnická 1156, 686 06 Uh. Hradiště-Štěpnice
  • Pobočka Jarošov, Louky 518, 686 01 Uh. Hradiště
  • Pobočka Vésky, 686 01 Uh. Hradiště
  • Pobočka Míkovice, 686 04 Uh. Hradiště


II.

Uživatelé knihovnických a informačních služebČl. 1 Registrace uživatele a ochrana osobních údajů

 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření konkrétní osoby statutárním zástupcem.
 2. Dítě do 15 let věku musí předložit písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, který stvrzuje svým podpisem na přihlášce dítěte.
 3. Knihovna umožňuje tzv. rodinnou registraci, která je určena členům jedné rodiny za zvýhodněný poplatek (viz Příloha Ceník). Poplatek hradí pouze 1 člen rodiny, zbývající členové mají v daném období registraci zdarma. Podmínkou využití tohoto registračního poplatku je stejné trvalé bydliště všech členů rodiny, z nichž každý bude i nadále uživatelem knihovny ve smyslu čl. 1/II Knihovního řádu, včetně vyplnění individuální přihlášky a vystavení vlastního průkazu.
 4. Čtenářský průkaz s čárovým kódem má platnost po dobu členství. Členství v knihovně se obnovuje zaplacením registračního poplatku na dobu 365 dní od data zaplacení. Průkaz čtenáře opravňuje k využívání služeb všech oddělení a poboček knihovny. Průkaz uživatele je nepřenosný.
 5. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 6. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice (Příloha č. 1), tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.
 7. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:
  1. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon,
  2. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  3. č. 216/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon.
 8. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
  1. základní identifikační údaje uživatele:
   • příjmení, jméno, trvalé bydliště, případně druhou kontaktní adresu, datum narození, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů,
   • uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb, které jsou poskytovány anonymně: např. prezenční výpůjčky, přístup k internetu (viz Příloha č. 3),
   • služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR, pasu, případně dalším dokladem (např. potvrzení o studiu při uplatňování slevy při registraci),
   • knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník kontrolu podle dostupných osobních údajů.
  2. další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):
   • akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně),
   • základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.
 9. Knihovna dále o uživateli vede:
  1. údaje služební - údaje o vydaných průkazech uživatele, uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky a její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,
  2. údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel (viz Příloha KŘ č.1 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny)
 11. Poplatek za registraci je stanoven v Ceníku Knihovny BBB (viz Příloha Ceník). Uživatel knihovny na území města se registruje pouze 1x, držitelé průkazu ZTP a důchodci nad 80 let mají vstup do všech knihoven zdarma, musí se však zaregistrovat.


Čl. 2 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni seznámit se a řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením - prokázat na požádání svou totožnost, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Čtenář je povinen respektovat práva a majetek ostatních návštěvníků, neobtěžovat a neomezovat je svým chováním a svými projevy.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucímu služeb případně řediteli knihovny.
 4. Čtenář je povinen neprodleně ohlásit knihovně:
  1. změnu jména a bydliště
  2. ztrátu čtenářského průkazu
 5. Do prostor knihovny je zakázáno vodit psy a jiná zvířata, dále je v prostorách knihovny zakázána konzumace potravin, alkoholických nápojů, omamných látek, kouření a používání mobilních telefonů.
 6. Pracovníci Knihovny BBB jsou oprávněni neumožnit využívat služeb knihovny náštěvníkovi či čtenáři pokud je pod vlivem alkoholu, omamných prostředků, ale i z hygienických důvodů.
 7. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven registrace. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.


Čl. 3 Pokyny pro používání výpočetní techniky

 1. Uživateli není povoleno:
  1. Používat počítače knihovny k jiným účelům, než k využívání služeb poskytovaných knihovnou.
  2. Kopírovat a distribuovat jakékoliv části software nainstalovaného v počítačích knihovny.
  3. Vykonávat jakoukoliv činnost, která by narušila provoz počítače, periferií nebo sítě.
  4. Pokoušet se o obcházení prostředků zabezpečení počítače, sítě a ochrany dat.
  5. Jakkoliv narušovat, nebo sledovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě.
  6. Přetěžovat počítačovou síť knihovny (např. stahováním neúměrného objemu dat z internetu).
  7. Měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk, instalovat programy, nebo jejich doplňky (skiny).
  8. Spouštět programy, které nejsou součástí nainstalovaného software počítače.
  9. Používat počítač k přístupu do jiných počítačů knihovny.
  10. Vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
  11. Využívat počítače knihovny k činnostem neslučitelným s platnými právními předpisy ČR.
 2. Veškeré náklady, které vzniknou KBBB v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům je uživatel povinen uhradit v plné výši.
 3. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho úmyslnou, nebo neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky a je povinen knihovně uhradit v plné výši náklady spojené s uvedením do původního stavu.
 4. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 216/2006 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).
 6. Uživatel může do počítače, který tuto činnost umožňuje, vkládat vlastní média (diskety, CD ROM, flash disky) pouze za účelem odeslání vlastních dat prostřednictvím internetu, tisku nebo uložení dat získaných z internetu. V žádném případě nesmí tato data ve vlastním zájmu ukládat na pevný disk počítače. V případě jakýchkoliv změn způsobených touto činností (změna konfigurace, případně zavirování) je povinen knihovně uhradit v plné výši náklady spojené s uvedením do původního stavu.
 7. Provoz počítačové sítě knihovny může být omezen, nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby, případně z jiných závažných důvodů.
 8. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.


III.

Výpůjční řádČl. 1 Způsoby půjčování

 1. Pro půjčování dokumentů z knihovního fondu Knihovny BBB platí ustanovení občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., v platném znění, o smlouvě a o výpůjčce při zachování dalších podmínek tohoto KŘ.
 2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. (viz Příloha Ceník).


Čl. 2 Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 216/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon.
 2. Mimo budovu knihovny se půjčují dokumenty zastoupené v knihovním fondu
 3. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
  1. jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  2. jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
  3. jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
  4. jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.
 4. Mimo budovu může mít uživatel současně půjčeno nejvýše 10 položek, u cenných dokumentů může maximální počet půjčených položek knihovník ještě omezit.
Čl. 3 Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady. U vybraných či zvláště cenných dokumentů může knihovník rozhodnout o vybrání finanční zálohy za půjčení ve výši, kterou určí. Na tuto zálohu knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.
 2. Uživatel může podávat objednávky on-line (přímo v knihovně nebo prostřednictvím internetu), telefonicky nebo klasickým způsobem.
 3. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna na žádost uživatele rezervuje, případně si je uživatel rezervuje on line. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času zadání rezervace. Knihovna po vrácení žádaného titulu uvědomí uživatele. Dokument je rezervován po dobu 10 dnů od data upozornění. Manipulační poplatek za rezervaci je stanoven v Ceníku.
 4. Požadavky na donášku knih z depozitu se vyřizují do 1 týdne od data objednání. V případě požadavku na expresní vyřízení objednávky do následujícího pracovního dne od data objednání, zaplatí čtenář za nadstandardní službu manipulační poplatek dle platného ceníku. Stejný poplatek čtenář zaplatí i v případě nevyzvednutého dokumentu.
Čl. 4 Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih a CD zpravidla jeden měsíc, u periodik a jejich příloh 14 dnů. Aktuální čísla periodik (poslední číslo) se půjčují pouze prezenčně.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena nejvýše dvakrát, další prodloužení je možné jen po předložení díla. Výpůjční lhůta rezervovaných dokumentů se neprodlužuje a může být zkrácena.
 3. Výpůjční lhůtu u CD nelze prodloužit.
Čl. 5 Obecná ustanovení o půjčování

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si ho vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.
 3. Knihovní fond Knihovny BBB je chráněn proti krádežím knihovních dokumentů zabezpečovacím systémem. Při spuštění signalizace je v zájmu uživatele umožnit zaměstnanci knihovny kontrolu svých zavazadel.
Čl. 6 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

 1. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (viz Příloha č. 3). Knihovna však není povinna zasílat upomínky, neboť dodržování výpůjčních lhůt je výhradně starostí čtenářů.
 2. Jestliže uživatel ani po opakovaném upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude knihovna jeho vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 3. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 4. Půjčování zvukových knih pro nevidomé se řídí samostatným výpůjčním řádem.
Čl. 7 Práva a povinnosti uživatelů služeb v čítárně

 1. Přístup do čítárny má registrovaný uživatel s platným průkazem, který předloží pracovnici čítárny. Pokud není registrovaným uživatelem knihovny, může jednorázově využít prezenčních služeb knihovny dle ustanovení KŘ II., čl. 1, bod 7a) a musí uhradit poplatek stanovený v Ceníku služeb.
 2. Uživatel má právo užívat v čítárně volně přístupné fondy příruční knihovny (půjčují se pouze prezenčně) a vyložené noviny a časopisy. Není dovoleno hromadit na stole dokumenty z příručních knihoven. Rovněž není dovoleno brát najednou víc než jeden vyložený titul časopisu nebo novin.
 3. Uživatel má právo vypůjčit si do čítárny dokumenty z jiných oddělení knihovny, dokumenty vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby).
 4. Uživatel je povinen předložit k anonymní evidenci použité knihovní fondy pro knihovní statistiku.
 5. Čítárna slouží k prezenčnímu studiu periodik, které jsou volně přístupné čtenářům. Starší čísla periodik jsou uchovány po dobu 3 let v depozitech mimo budovu knihovny, uživatel musí požádat o zprostředkování výpůjčky pracovníka knihovny.
 6. Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. v šatně knihovny (v době jejího provozu) nebo v uzamykatelných skříňkách k tomu určených.
 7. Uživatelé jsou povinni chovat se v čítárně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými i pokyny pracovníků knihovny.
 8. Uživatel při odchodu z čítárny uloží prostudované dokumenty na jejich původní místo.
 9. V čítárně jsou k dispozici interní a externí databáze, které uživateli na požádání zpřístupní zaměstnanec knihovny.
 10. Knihovna BBB zpřístupňuje uživatelům i veřejnosti internet. Uživatel internetu se dále se řídí II., čl. 3 tohoto KŘ a přílohou Provozní řád internetu.
 11. Uživateli internetu je k dispozici tisk z internetu za poplatek stanovený v Ceníku.
 12. Půjčování hudebních nosičů:
  • uživatel musí být registrován v oddělení pro dospělé čtenáře a musí mít uhrazeny členské poplatky pro daný rok
  • uživatel si může půjčit absenčně CD a MC, při první návštěvě pouze 2 ks, při dalších návštěvách nanejvýš 5 ks.
  • maximální délka výpůjčky je jeden měsíc, výpůjčku nelze prodloužit.
  • uživatel je povinen dodržovat platná ustanovení autorského zákona, půjčené zvukové nosiče nesmí využívat pro veřejné produkce nebo šířit kopiemi. Předmětem ochrany autorského zákona a příslušných ustanovení je také booklet a doprovodný materiál, neboť je nedílnou součástí autorského díla. Ani tento materiál nelze komerčně nebo veřejně využívat popřípadě šířit kopiemi.
  • v některých případech může knihovník rozhodnout o vybrání finanční zálohy za půjčení ve výši, kterou určí (viz III., čl. 3, bod 1).
  • překročení výpůjční lhůty je sankcionováno poplatky za nedodržení výpůjční doby (viz Ceník).
  • zvukové dokumenty má právo Knihovna BBB půjčovat absenčně až po uplynutí 9 měsíců od jejich vydání. Toto ustanovení vychází ze smluv s organizacemi zajištujícími ochranu autorských práv a z autorského zákona.
  • uživatel je povinen vrátit zapůjčené zvukové nosiče ve stavu, v jakém je obdržel. Plně odpovídá za jejich poškození, zničení či ztrátu včetně jejich součástí. Je-li uživatelem zjištěna závada, je nutné ji nahlásit zaměstnanci knihovny, v opačném případě nese odpovědnost za poškození.
  • za ztrátu či poškození dokumentu, krabičky, bookletu či čárového kódu uhradí uživatel pořizovací cenu a manipulační poplatek (viz Příloha Ceník).
  • výpůjčky zvukových nosičů nelze realizovat prostřednictvím MVS.
 13. Půjčování elektronické čtečky
  • Mimo knihovnu jsou registrovaným čtenářům půjčovány také čtečky elektronických knih, a to s výpůjční dobou 14 dnů. Při vypůjčení čtečky je nutno složit jistinu 1 000 Kč. Při vrácení čtečky je jistina vydána zpět. V případě poškození čtečky nebo nevrácení jejího příslušenství bude jistina započtena proti vzniklé škodě. Při půjčování čtečky je s každým uživatelem uzavřena smlouva o výpůjčce, ve které jsou stanoveny všechny podmínky.
Čl. 8 Meziknihovní služby

 1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 2. Uživatel je povinen dodržet termín vrácení určený knihovnou. Podle podmínek poskytující knihovny může být poskytovaná MVS zpřístupněna prezenčně v prostorách knihovny, případně jištěna finanční zálohou. Manipulační poplatek za poskytnutí MVS je stanoven v Ceníku.
 3. Při přijímání objednávek mezinárodní MVS za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.
Čl. 9 Cirkulační služby

 1. Knihovna půjčuje knihovnám okresu Uh. Hradiště na základě Smlouvy o spolupráci knihovní soubory se svého výměnného fondu, budovaného k těmto účelům. Tyto výpůjčky se řídí samostatným Výpůjčním řádem VF.
Čl. 10 Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 216/2006 Sb., autorského zákona.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 5. Kopírovací služba je přednostně určena uživatelům knihovny. Poplatky za kopírovací služby jsou vymezeny v Ceníku.
 6. Při přijímání objednávek reprografických a jiných kopírovacích prací pro občany i instituce v zahraničí, případně pro zahraniční knihovny, s nimiž není knihovna v pravidelném styku, může knihovna žádat zaplacení celé částky za zhotovení kopií před zahájením práce.
IV.


Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řáduČl. 1 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
Čl. 2 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
  1. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna uzavřena, posunuje se na nejbližší další výpůjční den,
  2. od poplatků z prodlení je možné upustit v rámci meziknihovních služeb. Jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny,
  3. výše poplatku z prodlení se stanoví za každou položku na výpůjčním kontě uživatele částkou za každý den po překročení výpůjční lhůty.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je zasílána doporučeně) následuje výzva k zaplacení dlužné částky. Pokud bude i tato výzva neúspěšná, vymáhání dlužné částky se uskuteční právní cestou.
  2. za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každou vymáhanou položku na výpůjčním kontě uživatele,
  3. v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 3. Ztráta průkazu uživatele:

  Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
 4. Nehlášená změna adresy:

  Za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek, ke kterému se připočítává částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.
Čl. 3 Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel Knihovny BBB je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
 2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
  1. uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
  2. jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,
  3. požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
   • cena dokumentu v místě a čase obvyklá,
   • cena vazby podle cen v místě a čase obvyklá (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).
 3. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
 4. Při náhradě podle bodů a - c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za jeden dokument.
 5. Při náhradách podle bodů b, c se navíc vybírá na úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu, případně na úhradu zpracování náhradního dokumentu poplatek za jeden dokument.
 6. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


V.


Závěrečná ustanoveníVýjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy:

Příloha č. 1 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů

Příloha č. 2 Výpůjční doba Knihovny BBB a poboček knihovny

Příloha č. 3 Ceník - smluvní ceny a náhrady

Příloha č. 4 Provozní řád internetových stanic Knihovny BBB

Příloha č. 5 Provozní řád boxu na vracení knih Knihovny BBBTento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 3. října 2011.