Skip navigation.
Home
czech   english

Výpůjční řád zvukových knih


1. Fond zvukových knih Knihovny BBB v Uherském Hradišti zahrnuje nahrávky publikací z oblasti krásné a odborné literatury pořízené na magnetofonových kazetách. Knihy slouží výhradně nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům. Podmínkou pro půjčování nahrávek je řádné vyplnění čtenářské přihlášky (podle výpůjčního řádu oddělení pro dospělé), která musí obsahovat i potvrzení vystavené očním lékařem nebo Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR. U dětí do 15 let, které navštěvují speciální školy pro zrakově postižené, může čtenářskou přihlášku potvrdit i příslušná škola.

2. Výpůjční lhůta je stanovena na 4 týdny. V případě potřeby může být na základě písemné či telefonické žádosti prodloužena. Jestliže čtenář bez udání důvodu po uplynutí lhůty vypůjčené nahrávky nevrátí, je upomenut. Nereaguje-li na první upomínku, obdrží druhou, případně třetí, pokud ani pak výpůjčku nevrátí, je vymáhána úřední cestou. Čtenář je pak vyřazen z naší evidence.

3. Vypůjčené kazety je nutno ukládat v čistém bezprašném prostředí, při manipulaci s nimi je třeba dbát na dodržování základních pravidel hygieny. Každý čtenář je povinen udržovat svůj magnetofon v dobrém technickém stavu, zajišťovat jeho pravidelné čištění a každoroční odbornou technickou prohlídku.

4. Za vypůjčené zvukové knihy přejímá každý čtenář osobní odpovědnost. Proto je při jejich vracení povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil, a to vždy s přesným udáním druhu závady, pořadového čísla i stopy poškozené kazety. Je nepřípustné, aby čtenáři sami prováděli jakékoliv opravy poškozených kazet. Vrácené kazety musí být přetočeny na začátek strany A.

5. Za neúmyslné poškození nahrávek nepožadujeme náhradu. Dojde-li však vinou hrubé nedbalosti ke zničení nebo ztrátě kazet, budou příslušnému čtenáři předepsány k náhradě a to ve formě nových neozvučených kazet stejné délky a značky.

6. Vzájemná výměna nebo půjčování nahrávek mezi čtenáři bez přímé účasti knihovny je vyloučena. V plné míře a bez jakýchkoliv výjimek platí tato zásada i pro žáky a studenty internátních škol pro ZP. Za nahrávky půjčené ZP dětem do 15 let přejímají odpovědnost rodiče nebo příslušní pedagogičtí pracovníci.

7. Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih není přípustné s ohledem na zákonná práva autorů.

8. Zvukové knihy jsou půjčovány buď osobně nebo prostřednictvím pošty.

9. Půjčovní doba pro čtenáře, kteří do knihovny docházejí, je stanovena takto: pondělí 9-18, úterý 9-18, středa 12-16, čtvrtek 9-18, pátek 9-18.

10. Poštovní zásilky jsou odesílány doporučeně a jako slepecký tisk jsou dle poštovního řádu osvobozeny od všech poplatků vyjma leteckého. Po přehrání zvukových knih je nutné kazety uložit do původního obalu a odeslat zpět knihovně. Potvrzené podací lístky je třeba uschovat alespoň do té doby, než dostanete další zásilku, nejraději však po dobu 1 roku od odeslání.

11. Fond zvukových knih, jeho zpracování, zpřístupňování a ochrana jsou spojeny se značnými finančními náklady i velkým pracovním úsilím všech, kdo tuto činnost ve prospěch zrakově postižených realizují. Technický stav zvukových knih i kvalita služeb jsou podmíněny každým jednotlivcem. Je nutné, aby všichni čtenáři s ochotou a porozuměním respektovali povinnosti a zásady, které obsahuje tento výpůjční řád.


Tento výpůjční řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.