Skip navigation.
Home
czech   english

Stručná historie knihovny

1848 Založen spolek Lípa slovanská, který vybudoval slovanskou knihovnu a čítárnu. Spolek i knihovna sídlily v hostinci U Černého medvěda a zanikly již r. 1849.

1862 Založen Čtenářský spolek. Zpočátku měl 60 členů a sídlil v domě U Zeleného stromu.

1867 Na půdě Čtenářského spolku vznikla Měšťanská beseda. Knihovna Měšťanské besedy patřila až do r. 1918 k největším spolkovým knihovnám ve městě a plnila i funkci veřejné knihovny.

1900 Ustanovena knihovna Knihovní jednoty, další z knihoven sloužících veřejnosti

1912-1914 Postupně otevřena Veřejná čítárna a knihovna, základ pozdější skutečně veřejné městské knihovny. Umístěna byla nejprve v soukromém domě v Nádražní ulici, později v městské Redutě. Knihy a časopisy se nakupovaly z příspěvků města, spolků i jednotlivců.

1919 Po dočasném přerušení provozu v letech 1918-1919 je otevřena nová veřejná městská čítárna

1921 Pravidelnou činnost zahájila Veřejná knihovna královského města Uh. Hradiště. Na její činnost přispívalo město částkou 10.000,- Kč ročně. Ke knihovně byl přičleněn fond knihovny Knihovní jednoty. Veřejná knihovna sídlila v prostorách staré radnice. Prvním knihovníkem se stal učitel František Čepelák.

1922 Město zakoupilo knihovnu Měšťanské besedy a přičlenilo ji k veřejné knihovně, čímž bylo dovršeno soustředění největších spolkových knihoven v rámci Veřejné městské knihovny

1923 Novou knihovnicí se stala učitelka průmyslové školy Anna Podhorná, která absolvovala knihovnický kurz zakončený zkouškou

1927 Knihovníkem se stává Bedřich Beneš Buchlovan, učitel, literární a osvětový pracovník

1931 Knihovna přestěhována do prvního patra městské Reduty

1939-1945 V období 2. světové války bylo nuceně vyřazeno asi 2500 svazků, čímž knihovna přišla o 35% fondu. Bedřich Beneš Buchlovan dočasně opustil veřejnou knihovnu a pracoval jako knihovník v knihovně Slováckého muzea. Na místo knihovníka je dosazen František Vacula. Řada knih povinně vyřazovaných z veřejných knihoven byla zachráněna právě přesunem do knihovny Slováckého muzea.

1945 Po osvobození nastupuje na post knihovníka veřejné knihovny opět Bedřich Beneš Buchlovan

1946 Zřízeno samostatné dětské oddělení

1951 Po dlouhotrvajícím upozorňování na nevyhovující a nedostačující stav dosavadních prostor byla veřejná knihovna přemístěna do přízemí opravené bývalé židovské synagogy.Vládním nařízením č. 46/51 Sb. byla zrušena knihovní rada a městská knihovna s čítárnou se stala Okresní lidovou knihovnou, pak Okresní knihovnou v Uh. Hradišti. Novou ředitelkou se stala Valerie Vignatiová.

1952 Knihovna získala ocenění Vzorná lidová knihovna

1953 Ředitelem knihovny se stal Jaromír Finda

1955 Po necelých dvou letech střídá ve funkci J. Findu nová ředitelka Věra Janíková (provdaná Volopichová)

1960 Knihovna obhájila Štít ministerstva kultury a získala titul Vzorná okresní knihovna

1966 Budovu bývalé synagogy zachvátil požár, který zničil první patro a střechu

1968 Po rozsáhlé rekonstrukci se stala jediným uživatelem budovy knihovna, která dne 1. března znovu zahájila svou činnost

1969 Za občanskou angažovanost v roce 1968 je k 31. 12. zbavena funkce ředitelka Věra Volopichová (v září roku 1970 odchází z knihovny úplně), na jiná pracovní místa jsou ze stejných důvodů přeřazeni Anna Mikulková a Miroslav Ressler.

1970 Novou ředitelkou je ustanovena Libuše Kroulíková. Činnost zahájila první profesionální pobočka knihovny na novém sídlišti Mír (dnes Náměstí Republiky).

1973 Proběhlo vyřazování knih, jejichž autoři byli komunistickým režimem zakázáni. Zapečetěný a přísně evidovaný soubor knih byl uskladněn na pobočce knihovny Morava.

1974 Je otevřena další pobočka knihovny v Mařaticích

1982 Otevírá se pobočka knihovny na sídlišti Štěpnice

1984 Novou ředitelkou knihovny se stala Oĺga Marťanová

1992 Dochází ke změně názvu knihovny na Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

1992 Začíná proces automatizace knihovny (jako první je automatizováno dětské oddělení)

1997
Během povodní v červenci 1997 bylo zaplaveno přízemí budovy, poškozeno vybavení i fond. Došlo ke statickému narušení budovy, která z tohoto důvodu musela podstoupit rekonstrukci.

1998 Budova synagogy byla kvůli rekonstrukci uzavřena, provoz knihovny byl rozptýlen do několika náhradních prostor ve městě

1999 Po rekonstrukci interiérů, která zásadním způsobem změnila vnitřní dispozice budovy, byla 8. listopadu Knihovna BBB opět otevřena pro veřejnost. Ve stejném roce byla otevřena další profesionální pobočka knihovny v Jarošově.

2000 V knihovně proběhla historicky první Noc s Andersenem

2002 Dokončena nová fasáda budovy, nesoucí původní barvu a částečně obnovené ozdobné prvky

2003 Po ukončení činnosti okresních úřadů se stává zřizovatelem knihovny Město Uherské Hradiště (od 1. ledna)

2004 Bezprecedentní rehabilitace architektonického pojetí synagogy byla završena obnovou kupole

2006 Ředitelem knihovny se stal Radovan Jančář

2007 Knihovna otevírá pátou profesionální pobočku v areálu VŠ

2008 Je ukončena činnost pobočky Morava na Náměstí republiky

2008 V rámci 160. výročí veřejného knihovnictví otevírá knihovna stálou expozici Bedřich Beneš Buchlovan - Bibliofilie a umělecké vazby

2010 Dne 1. února je slavnostně zahájen provoz pobočky v Mařaticích v nově zrekonstruovaných prostorách (čp. 60)

2012 Knihovna BBB se stala vítězem soutěže Městská knihovna roku 2012