Skip navigation.
Home
czech   english

Výpůjční řád výměnného souboru

Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování regionálních knihovnických služeb

 • Dokumenty výměnného fondu (dále jen VF) obhospodařuje útvar regionálních služeb při Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.
 • Každá smluvní knihovna má nárok zapůjčit si z VF soubory s periodicitou minimálně 2 krát ročně minimálně 30 svazků v jednom souboru.
 • Výměnný soubor si knihovna může vybrat buď osobně nebo si soubor objednat a případně se o skladbě a počtu knih dohodnout telefonicky nebo mailem.
 • Dokumenty z VF se knihovnám regionu Uh. Hradiště zapůjčují bezplatně a to na dobu 6 měsíců – 1 roku. Náklady na vytvoření souboru a jeho cirkulaci jsou hrazeny z prostředků Zlínského kraje v rámci regionálních funkcí knihoven.
 • Převzetí výměnného souboru potvrdí knihovník nebo zástupce obce svým podpisem. K výměnnému souboru je přiložen seznam zapůjčených knih, podle kterého je knihovník povinen výměnný soubor zkontrolovat ještě před zahájením jeho půjčování. V případě nesrovnalostí neprodleně upozorní pověřenou pracovnici regionálního oddělení.
 • Výměnný fond je číselně i barevně odlišen od vlastního fondu knihovny: na horním hřbetu dokumentu je červený proužek, čárový kód je označen: UH-Výměnný fond a u přírůstkového čísla je za lomítkem „S“.
 • Provozovatel knihovny zodpovídá za stav zapůjčeného výměnného souboru, za všechny zjištěné závady i ztráty. Knihovna je povinna bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené pověřeným pracovníkem regionálního oddělení nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 • O způsobu náhrady rozhoduje pověřený pracovník regionálního oddělení. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může VF požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje pracovník regionálního oddělení. Knihovna je povinna hradit také všechny náklady, které VF v souvislosti se ztrátou vznikly (30,- Kč manipulační poplatek za zpracování + 20 Kč,- za čárový kód). Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má regionální útvar právo pozastavit knihovně poskytování všech služeb.
 • Soubor VF se zpravidla vrací jako celek. Před uplynutím stanovené výpůjční lhůty musí knihovník rozpůjčené dokumenty dle přiloženého seznamu shromáždit a zkompletovat zpět do souboru, vložit do svazků knižní lístky, chybějící dopsat, případně doplnit údaje o ztrátách, poškození, nevrácení apod. a připravit k odvozu.
 • Za včasné a úplné vrácení výměnného souboru odpovídá knihovník dané knihovny. Pokud nebude výměnný soubor v dohodnutém termínu vrácen, nebude knihovně zapůjčen další výměnný soubor.


 • Tento výpůjční řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2012  Doplňující informace:

 • Výměnný soubor se dnem zapůjčení zobrazí v on-line katalogu dané knihovny, ve kterém si uživatelé dokumenty mohou vyhledat.
 • Aktuální stav výpůjček výměnných souborů lze zjistit prostřednictvím čtenářského konta na www stránkách knihovny, kde je nutné uvést č. průkazu knihovny a PIN kód. Tyto údaje je možné si na vyžádání zjistit u pracovníka VF.
 • Výměnný fond je umístěn na pobočce KBBB v Mařaticích, ul. 1. máje 60, 686 05 Uherské Hradiště. Tel. 572 553 187, e-mail: vf @ knihovnabbb . cz, kontaktní osoba: Markéta Petrů.
 • Otevírací doba výměnného fondu.